مصوبه اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران اعلام شد

اخبار پولی مالی _ کمیته فقهی سازمان بورس در آخرین جلسه خود در سال 94 موضوع انتشار اوراق اجاره روی دارایی طلبکاران را در دستور کار قرار داد و مصوبه آن را اعلام کرد.