مصوبه مجلس در مورد بیمه عمر بازنشستگان و وظیفه بگیران نیروهای مسلح

طبق تبصره 2 بازنشستگان و وظیفه بگیران هر یک از صندوقهای موضوع این ماده با کسر و پرداخت نیم درصد از حقوق ماهانه آنها و پرداخت سهم دولت عضو آن صندوق محسوب و از مزایای مربوط برخوردار می شوند.