مطالبات ذرتکاران دزفول پرداخت نشده است

با گذشت بیش از 2 ماه از فروش آخرین محموله های ذرت کشت شده در این شهرستان از طریق بورس، هنوز مابه التفاوت قیمت فروش آن به ذرتکاران پرداخت نشده است