مطالبات ذرت کاران دزفول پرداخت نشده است

مدیر جهاد کشاورزی دزفول گفت: با گذشت بیش از 2 ماه از فروش آخرین محموله های ذرت کشت شده در این شهرستان از طریق بورس، هنوز مابه التفاوت قیمت فروش آن به ذرت کاران پرداخت نشده است.