معاون وزیرخارجه جمهوری آذربایجان: رفتن اسد وضعیت سوریه را تغییر نمی دهد

آراز عظیم اف، معاون وزیرخارجه جمهوری آذربایجان گفت : “موضع جمهوری آذربایجان درباره سوریه با موضع روسیه و ایران منطبق نیست.»