معدوم سازی ۹۷۰ کیلو موادغذایی غیربهداشتی در سبزوار

علیرضا مسلم با اشاره به معدوم سازی ۹۷۰ کیلوگرم موادغذایی غیربهداشتی در شهرستان سبزوار، اظهار کرد: براساس بازرسی سه ماه گذشته میزان ۹۷۰ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی از مراکز تهیه، طبخ و توزیع موادغذایی، با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی سبزوار کشف و معدوم سازی شده است.
وی با تاکید بر تهیه مواد غذایی از مراکز معتبر و دارای پروانه ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در مراکز تهیه، طبخ و توزیع موادغذایی غیربهداشتی می توانند با شماره تلفن ۱۹۰ برای پیگیری توسط بازرسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان …