مقابله با تبلیغات سوء دشمنان پیرامون وضعیت زنان و خانواده از اهداف اصلی ماست

رئیس سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس اظهار داشت: هدف ما برآورد مطالبات واقعی زنان صیانت و تقویت نقش ممتاز زنان در عرصه های مختلف در راستای فرامین رهبری و مقابله با تبلیغات سوء دشمنان پیرامون وضعیت زنان و خانواده است.