مقام آمریکایی: آزمایش موشکی ایران را از نزدیک دنبال می کنیم

توضیح ندارد