مقام آمریکایی: اقدامات عربستان، لبنان را بیشتر به سمت ایران سوق می دهد

توضیح ندارد