مقاوم سازی 6 هزار واحد مسکن روستایی مشگین شهر

نزدیک به 6 هزار واحد مسکن روستایی شهرستان مشگین شهر با تسهیلات 4 درصدی و تحت نظارت ناظرین نظام فنی روستایی و نظارت عالیه بنیاد مقاوم سازی شده است.