مقایسه حرکت جادوگر با فرهاد مجیدی +تصویر

توضیح ندارد