ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق در اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی طرح و بررسی شود

سخنگوی دولت گفت: موضوع ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق در اولین جلسه شورای عالی امنیت ملی طرح و بررسی شود.