مناظره ترامپی ن‍ژاد با هیلاری کلینتون

“روزنامه تلگراف لند ن گزارشی را د رباره د ونالد ترامپ منتشر کرد ه و او را د ر مناظره ها بد تر از محمود احمد ی نژاد عنوان کرد ه است. “بی قانون» ضمن تقبیح این گونه مقایسه ها و محکوم کرد ن د ست د رازی به اسطوره های طنزپرد ازی ایران نمونه ای از یکی از مناظره های د ونالد ترامپ با هیلاری کلینتون را منتشر می کند تا معلوم شود اد عاهای روزنامه های انگلیسی کذب محض است.”