منافع مشترکی که اوغلو را به تهران آورد

داوداغلو بر آمدن به ایران اصرار داشت تا دست خالی کشور خویش از آتش بس سوریه را با منافع مشترکی که با ایران در برابر تهدید تشکیل حاکمیت کردی در شمال سوریه دارد، پر سازد.