منافع مشترکی که داوداوغلو را به تهران آورد

داوداغلو بر آمدن به ایران اصرار داشت تا دست خالی کشور خویش از آتش بس سوریه را با منافع مشترکی که با ایران در برابر تهدید تشکیل حاکمیت کردی در شمال سوریه دارد، پر سازد.
به گزارش تحلیل ایران ، ترکیه ای که از پنج سال پیش زخم های التیام نیافته ای از بحران سوریه پیدا کرده است، در حال حاضر خیالات خویش در سوریه را بر بادرفته می بیند؛ چرا که مقامات ترک پایه های حاکمیت مشروع دمشق را در خیال خویش متزلزل و رویای سقوط آن در طی چند ماه را در خواب می دیدند. اما برداشت اشتباه ترک ها موجب شد که زخم هایی بر پیکره …