موافقت نامه برجام بازگشت موفقیت آمیز ایران به جهان

به گزارش نامه نیوز، مذاکرات هسته ای و رسیدن به موافقت نامه برجام، سوای همه مباحث تخصصی درباره چندو چون آن، برای ایران بازگشت موفقیت آمیزی به عرصه جهانی از موضع قدرت به شمار می آید. امروز وقتی بار دیگر نگاهی به آرای گروه های مخالف این موافقت نامه می اندازم، حتی با فاصله نمی توانم اندکی از تحلیلی که در زمان انجام آن مطرح کردم، فاصله بگیرم. در این تحلیل که در چندین یادداشت و سرمقاله بیان شد، تأکید کردم اگر از مخالفانِ غیرصادق این مذاکرات و نتیجه آن – یعنی مخالفانی که مانند همه بحران ها وظیفه مخربی بر دوش …