میزان فرار مالیاتی دو برابر درآمدهای نفتی است/باید دعواها را کنار بگذاریم

توضیح ندارد