می توانیم سهمیه آسیایی را بگیریم/ تمدید قرارداد کمالوند کار حرفه ای بود

توضیح ندارد