نرخ رشد 9 ماهه امسال 0.7 شد

چکیده: محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت شب گذشته در برنامه نگاه یک به بررسی مسائل و موضوعات روز کشور پرداخت.