نرخ سود سپرده های روز شمار

رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ سود روز شمار نیز گفت: نرخ سود روزشمار یکی از انواع سپرده ها است که در آن بحث 10 درصدی مطرح شده و بانک ها به تدریج وضعیت موجود را به آن تطبیق می دهند.