نرخ مصوب خدمات خشکشویی و لباسشویی

رییس اتحادیه این صنف ضمن اعلام نرخ های مصوب خدمات، به متقاضیان مربوطه تاکید کرد که به نرخ مصوب واحدهای صنفی توجه کنند چون واحدها سه نوع درجه بندی و به تبع آن سه نوع نرخ دارند.