نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران بر گزار می شود

یک صدو هشتادو هشتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، با موضوع ” مدیریت راهبردی رسانه ها » برگزار می شود.
به گزارش کاوشگران روابط عمومی ، یک صدو هشتادو هشتمین نشست علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، با موضوع ” مدیریت راهبردی رسانه ها » برگزار می شود.
سخنران این نشست، دکتر “علی دیواندری ” رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و استاد دانشگاه خواهد بود.
حضور در این مراسم برای عموم آزاد است.

زمان برگزاری این نشست: روز سه شنبه ۱۸ اسفندماه ۹۴
ساعت: ۱۷ الی ۱۹:۳۰
محل برگزاری …