نقشه شوم "زن جوان شیطان‌صفت" برای مردان پولدار تهرانی

زن جوانی که با یک نقشه شیطانی از مردان پولدار تهرانی اخاذی می‌کرد، دستگیر شد.