نمایشگاه زنان و تولیدات ملی گام موثری در جهت رفع مشکل اشتغال زنان است

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۱۸ تهران در بازدید از هفتمین نمایشگاه زنان و تولیدات ملی ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدامات شهرداری و ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: نمایشگاه زنان و تولید ملی گام موثری در جهت رفع مشکل اشتغال زنان سرپرست است.