نمایشگاه معماری معاصر ایران در ژاپن / عکس

در راستای بسط و توسعه فعالیت های فرهنگی با موضوع و محوریت معماری با کشورهای پیشرفته در قالب برگزاری نمایشگاه، ارائه سخنرانی، تبادل علمی، به اشتراک گذاردن تجربیات طراحی و اجرا و … و در ادامه نمایشگاه معماری ایران در بینال هنر ونیز سال 2015، برنامه حضور نمایشگاه معماری ایران در کشور ژاپن برای فروردین ماه سال 1395 با حمایت موسسه مقاوم سازی زلزله ایران، انجمن معماران ژاپن (AIJ & JIA) و دانشگاه فوجیبرنامه ریزی شده است.