نمایش بیش از 100 اثر دانش آموزی در جشنواره نوجوان خورازمی تفرش

مدیریت آموزش و پرورش تفرش گفت: بیش از 100 اثر در نمایشگاه دست سازهای جشنواره نوجوان خوارزمی مربوط به مربوط به درس کار فناوری دانش آموزان دوره متوسطه اول تفرش به نمایش در آمده است.