نوحه‌ای در دستگاه همایون / پیراهنی بیاور ای خواهر ای زینب

نوحه‌ی سقایی در دستگاه همایون و گوشه‌ی شوشتری که به صورت دست جمعی خوانده می‌شود.