نورمحمدی «بزرگی » را به بازیکنان پرسپولیس آموزش داد

توضیح ندارد