نیشابور پایتخت جدید کتاب ایران

در دومین دوره انتخاب پایتخت کتاب ایران، شهر نیشابور به عنوان پایتخت کتاب ایران، شهر بوشهر به عنوان شهر دوم پایتخت کتاب ایران و شهر شیراز به عنوان شهر سوم پایتخت کتاب ایران معرفی شدند.
شهرهای یزد، شهرکرد و شهرری دیگر نامزدهای پایتخت کتاب ایران بودند.
در بیانیه هیات داوران جشنواره انتخاب پایتخت کتاب ایران آمده است:
“هیأت داوران دومین دوره معرفی و انتخاب پایتخت کتاب ایران متشکل از محمدرضا توکل صدیقی (به نمایندگی از تحادیه ناشران و کتابفروشان تهران)، محسن حاجی زین العابدینی (به نمایندگی از انجمن کتابداری …