هسته سخت تورم ترک برداشت

صدای صنعت -تورم در اقتصاد ایران طی دو سال و نیم گذشته در حدود 28 درصد کاهش پیدا کرده است، روندی که به گفته تیم اقتصادی دولت همچنان کاهشی خواهد ماند و وزیر اقتصاد نیز قول تورم تک رقمی در انتهای دولت یازدهم را داده است.
سال 1394 درحالی آغاز شد که دولت یازدهم توانسته بود تا حدی شاخص اقتصادی تورم را که طی سال های گذشته روند دو رقمی فزاینده را طی می کرد کنترل کند.
“تورم»که غالبا عنوان بزرگترین مشکل و بیماری مزمن اقتصاد ایران را یدک می کشد، طی دولت های نهم و دهم با برخی سیاست گذاری های اقتصادی این …