هشدار به خانواده های ایرانی

روزهای پایانی سال در خانواده های ایرانی با خانه تکانی و نو کردن همراه است. این گزارش مروری است بر همه اتفاق هایی که دست به دست هم می دهند تا خانه تکانی روزهای آخر سال رنگ و بوی خطر بگیرند.