همایش بزرگ مدیریت پسماند با محوریت کمپین آسمان آبی زمین پاک

ایرانا :همزمان با اجرای طرح استقبال از بهار همایش بزرگ مدیریت پسماند در 3 محور “هفت سین بازیافتی من، بهترین ها از دور ریختنی ها و بیشترین پسماند جمع آوری شده” در مرکز آموزش بازیافت واقع در بوستان شهید عرب برگزار شد.