همسر «ظریف» در بازارچه خیریه وزارت خارجه (تصویر)

توضیح ندارد