همکاری وزارت بهداشت با شهرداری تهران برای ساماندهی آسیب های اجتماعی

توضیح ندارد