همیشه نقش دو؛اما درجه یک

سعیدپورصمیمی را چگونه به یاد می آوریم؟ با کدام نقش هایی که بازی کرده به یاد مخاطبان سینما می آید؟ا گر جست و جو کنید و کمی به ذهنتان فشار بیاورید و نقش آفرینی های درخشان او را مرور کنید، هیچ نقش اولی در ذهنتان نقش نخواهد بست.