همینکه جبهه پایداری سر جای خود نشست قدم خوبی بود

انتخابات به اتمام رسید و در جزئیات انتخابات نیستم به هر حال اگر اشکالی وجود داشته باشد طبق قانون بررسی و اقدام می شود و اگر هم به تأییدیه شورای نگهبان برسد باید مورد تأیید مردم هم قرار گیرد.