هنجارهای جامعه باعث تراکم پرونده در دستگاه قضائی می شود

توضیح ندارد