هوملس: مولر دستم را خوانده بود

کاپیتان دورتموند بعد از جدال با بایرن از عملکرد یارانش دفاع کرد و البته نتیجه حاصل را مناسبتی برای خوشحالی کردن ندانست.