وام خارجی برای کشورهایی مانند ایران توسعه نمی آورد

استاد اقتصاد دانشگاه تگزاس آمریکا با اشاره به رویکرد دولت ایران برای استفاده از منابع مالی خارجی گفت: بانک های خارجی به راحتی وام می دهند اما باید توجه داشت این وام ها با شرایطی همراه هستند که در نتیجه آن، توسعه ای نصیب کشور وام گیرنده نمی شود.