وام ۱۶۰ میلیونی مسکن تورم زا نیست

بانک و بیمه: مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: نسبت پوشش وام مسکن به قیمت مسکن تا ۱۱ درصد افت کرده بود؛ اما با افزایش اخیر سقف وام مسکن (۱۶۰ میلیون تومان) این نسبت به ۳۰ تا ۴۰ درصد می رسد. این در حالی است که تا پیش از رکود حاکم بر بازار مسکن تا ۵۰ درصد هم می رسید.