واکنش بابک زنجانی در مورد حکم اعدامش!

وکیل مدافع بابک زنجانی می گوید: وقتی زنجانی از مفاد رأی حکم اعدام مطلع شد از من پرسید آیا واقعاً من مفسد فی الارض هستم؟