واکنش معاون وزیر ورزش به نامه رسول خادم

توضیح ندارد