وزیر امور بین ایالتی پاکستان: روابط دوستانه با ایران را مایه افتخار می دانیم

توضیح ندارد