وزیر خارجه امارات، ایران را به دخالت در امور کشورهای منطقه متهم کرد

توضیح ندارد