وزیر زن اسرائیلی که مورد تعرض قرار گرفت

وزیر عدالت اجتماعی رژیم اسرائیل اعلام کرد که در دوران خدمتش در ارتش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است.