وضعیت بی‌سابقه از سال 1979/ 50 شوت و فقط یک گل برای سرگشتگی لورکوزن

بایرلوزکورن شرایط خوبی ندارد و هیچ چیز در این تیم مطابق انتظار پیش نمی‌رود.