وضعیت زنان خاورمیانه بغرنج تر از قبل

در چند سال گذشته با شروع جنگ داخلی سوریه و همزمان با پیدایی داعش و گروه های رادیکال وضعیت زنان در مناطق مختلف خاورمیانه بغرنج تر و سخت تر شد و در پاره ای موارد مانند زنان ایزدی و دیگر زنان در قملروی داعش، اقدامات دوران برده داری نظیر خرید و فروش زنان و تج