وضعیت فرش در ایران بحرانی است

استاد دانشگاه تبریز و مشاور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه وضعیت فرش ایران بحرانی است، گفت: امروز زنگ خطر صنعت فرش به صدا درآمده است.