وعده های اقتصادی روحانی در سال های قبل چه بود؟

دولت یازدهم در سال های گذشته سنتی را مبنی بر ارائه وعده برای هر سال داشته است که اکثرا به موارد اقتصادی و رفع رکود مربوط می شده است اما وضعیت اقتصادی که اکنون آحاد جامعه با آن دست به گریبانند، بیانگر چیز دیگری است.