وکلای بابک زنجانی سند رو کردند

بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی که خود را هم اکنون در برابر حکم اعدام می بیند برای پرداخت بدهی ۲.۶ میلیارد یورویی شرکت نفت اقدام کرده اما اوبربانک کارگزار یورویی هالک بانک ترکیه از پذیرش این مبلغ امتناع کرده است.